Vergoeding


Voor de faciliteiten van de Stichting betaalt u een jaarlijkse vergoeding, die afhankelijk is van het aantal medewerk(st)ers dat in dienst is van uw onderneming of organisatie. Daarnaast betaalt u in het eerste jaar een eenmalige vergoeding als tegemoetkoming in de kosten van het opstellen van een gedragscode, een protocol voor het gebruik van internet en E-mail en een reglement voor de behandeling van klachten.

De door u verschuldigde vergoeding bedraagt:

Aantal medewerk(st)ers: Eenmalige vergoeding (exclusief omzetbelasting): Vergoeding per jaar (exclusief omzetbelasting):
1-10 € 50,00 € 150,00
11-25 € 75,00 € 250,00
26-50 € 100,00 € 400,00
51-100 € 150,00 € 600,00
101-250 € 200,00 € 1.000,00
> 250 op aanvraag op aanvraag


Let op: de kosten van de inschakeling van de klachtencommissie zijn niet begrepen in de bovenstaande vergoeding. Deze kosten worden u per ingediende klacht afzonderlijk in rekening gebracht. U ontvangt dan vooraf van de organisatie waaraan de Stichting de klachtafhandeling heeft uitbesteed een offerte op basis van een calculatie van de geschatte kosten van de afhandeling van de klacht. U kunt op basis daarvan beslissen of u de klachtencommissie al dan niet opdracht geeft tot afhandeling van de klacht. De geoffreerde kosten zullen door u bij wijze van voorschot vooraf moeten worden voldaan aan de organisatie waaraan de Stichting de klachtafhandeling heeft uitbesteed. Afrekening geschiedt op basis van de daadwerkelijk bestede tijd op basis van de voorwaarden en tarieven die in de offerte zijn aangegeven.

De kosten van inschakeling van de vertrouwenspersoon zijn wel in de bovenstaande vergoeding begrepen, echter tot een maximum aantal keer per kalenderjaar. De inschakeling van de vertrouwenspersoon strekt er mede toe de indiening van klachten zo veel mogelijk te beperken, door op andere wijze een oplossing te vinden voor het probleem waarover geklaagd wordt. In de klachtenregeling zal daarom worden bepaald dat indiening van een klacht pas mogelijk is, na voorafgaande inschakeling van de vertrouwenspersoon.