Rolverdeling


De "Stichting klachtenregeling ongewenste gedragsvormen" is een initiatief van Van Zijl Advocaten B.V. te Tilburg. De vertrouwenspersoon en de klachtencommissie fungeren echter onafhankelijk van Van Zijl Advocaten B.V. en de Stichting. De advocaten van Van Zijl Advocaten B.V. kunnen u daardoor ook in het geval van een beschuldiging wegens ongewenste omgangsvormen van dienst zijn zonder de onafhankelijkheid van de klachtencommissie in gevaar te brengen.

De vertrouwenspersoon

Om in contact te komen met de vertrouwenspersonen kunt u bellen of mailen met:

Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen
mr. J.P.M. Joop van Zijl
Tel. 013-4635599
E-mail: info@klachtenregelingomgangsvormen.nl

De klachtencommissie

Het secretariaat van de klachtencommissie wordt gevoerd door Bezemer & Kuiper te Rotterdam. De klachtencommissie wordt gevormd door juristen en gedragskundigen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van klachten over ongewenste omgangsvormen. De leden van de klachtencommissie worden per geval door Bezemer & Kuiper benoemd, op zodanige wijze dat van de klachtencommissie geen leden deel zullen uitmaken die als advocaat en/of arts een relatie onderhouden of hebben onderhouden met één van degenen die bij de klacht zijn betrokken.

Tot lid van een klachtencommissie kunnen worden benoemd:

Als jurist:

Mr. dr. Leo Klijn
Leo Klijn (1952) studeerde personeelsmanagement aan de Sociale Academie, Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit; hij promoveerde in 1992 op het onderwerp  "individueel klachtrecht van werknemers". Naast advocaat is hij ook mediator en plaatsvervangend commissielid van de Commissie Gelijke Behandeling. Leo is via het bureau Bezemer & Kuiper voor een aantal organisaties zowel vaste externe voorzitter van de interne of externe klachten-commissie, als voorzitter van adhoc commissies. Hij heeft veel ervaring in het onderzoeken van klachten over ongewenste omgangsvormen. Hij is partner in het advocatenkantoor Klijn Zegers & Van Osch te Tilburg. Van 1975 t/m 1989 was Leo werkzaam op diverse terreinen van het personeelswerk, variërend van personeelsconsulent tot hoofd arbeidsvoorwaarden kantorennet. Na het bankwezen was hij vijf jaar werkzaam in de consultancy; van daaruit vestigde hij zich in 1994 zelfstandig, aanvankelijk als arbeidsrechtelijk adviesbureau. In 1997 stapte hij over op de advocatuur. Het kantoor is uitgegroeid tot het huidige advocatenkantoor met elf advocaten met een algemene praktijk met het accent op arbeidsrecht. Leo Klijn treedt onder meer op als advocaat voor werknemers die op het werk veelvuldig of ernstig zijn geïntimideerd, gepest of getreiterd.

Mr. Leo ten Brink
Mr. L.A.M. (Leo) ten Brink is geboren in 1950. Sedert 1993 is hij werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur eigenaar/directeur van het Rechtskundig Adviesbureau Ten Brink te Almere. Dit Bureau is vooral gespecialiseerd in vraagstukken van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en bestuursrecht. Daarvoor was de heer Ten Brink werkzaam bij o.a. de gemeente Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Centrale Raad van Beroep. De heer Ten Brink werkt al meer dan veertien jaar voor het bureau Bezemer & Kuiper te Rotterdam. Hij verzorgt trainingen/cursussen voor vertrouwens­personen, klachtencommissies en management, waar het de juridische aspecten betreft. Hij heeft veel ervaring in het onderzoeken van klachten ter zake ongewenste omgangvormen. Hij is externe voorzitter van klachtencommissies bij diverse organisaties (zowel bij de overheid als het bedrijfsleven) en treedt voorts op als adviseur of als raadsman/gemachtigde in juridische procedures ter zake. Verder is hij trainer en NMI-mediator, is hij bij diverse organisaties externe voorzitter van onderzoeks- en bezwaarschriften-commissies en vertegenwoordigt hij regelmatig overheidsorganisaties in procedures bij de bestuursrechter. De heer Ten Brink vervult daarnaast ook diverse bestuursfuncties in het onderwijs en de gehandicaptenzorg.

Mevrouw mr. Margot Burghout
Mevrouw mr. M. (Margot) Burghout is geboren in 1958. Zij werkt als zelfstandig juridisch adviseur. Voor Bureau Bezemer & Kuiper te Rotterdam verzorgt zij trainingen/cursussen voor vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen, voor wat betreft de juridische aspecten. Zij heeft veel ervaring in het onderzoeken van klachten ter zake ongewenste omgangsvormen, is lid van zowel vaste als adhoc externe klachtencommissies of is externe voorzitter van interne klachtencommissie bij diverse organisaties (zowel overheid als bedrijfsleven). Ook adviseert zij ter zake beleid en klachtenreglementen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Mevrouw Burghout is geregistreerd NMI-mediator en treedt op als onafhankelijk en onpartijdig conflictbemiddelaar. Zij verstrekt juridisch advies aan (overheids)werkgevers en particulieren inzake rechtspositionele aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden. Zij behandelt namens cliënten  bezwaar- en beroepsprocedures. Verder is zij lid van de bezwarencommissie op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van gemeenten.

Als gedragskundige:

Drs. Bert Lam
Bert Lam is geboren in 1946. Hij studeerde in 1974 af aan de VU (klinische psychologie). Daarna studeerde hij: ontwikkelingspsychologie, filosofie, therapeutisch management (groepstherapeut) en hoger management. Hij is sinds 1993 gevestigd in Haarlem als psycholoog/seksuoloog (Seksuologisch Centrum). Voor Bureau Bezemer & Kuiper verzorgt hij sinds 1993, als specialistisch docent, trainingen aan vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, leden van klachtencommissies, leidinggevenden en management, en begeleidt hij intervisie-bijeenkomsten. Tevens is hij lid van vele vaste en adhoc klachtencommissies en zo bouwde hij een grote expertise op dit gebied op. Bert Lam verzorgt voor Bezemer & Kuiper ook zogenaamde "terugvalpreventietrajecten": begeleiding van daders. Verder verricht hij diverse advieswerkzaamheden en treedt hij op als bemiddelaar. Vanaf 1970 verzorgt hij trainingen gespreksvoering en lessen psychologie aan de opleidingen van Amsterdamse en Haarlemse ziekenhuizen. Hij werkte verder in de psychiatrie. Vanaf 1976 was hij beleidsmedewerker en later hoofd hulpverlening en preventie van de (landelijke) Rutgersstichting in Den Haag, waar hij tevens verantwoordelijk was voor de deskundigheidsbevordering, teambegeleiding en beleidsformulering. In 1992/1993 was hij interim-manager bij RIAGG Bijlmer en hoofd van de afdeling Sociale Psychiatrie aldaar. Tevens fungeerde hij als voorzitter/coördinator van de werkgroep opvang en hulp aan slachtoffers van de Bijlmervliegramp.

Mevrouw Carla Goosen Msc
Carla Goosen is geboren in 1953. Al meer dan twaalf jaar werkt zij als freelance medewerker voor Bezemer & Kuiper. Zij wordt ingezet bij het trainen en opleiden van vertrouwenspersonen als algemeen en specialistisch docent bij cursussen met open inschrijving en bij in-company trainingen. Als gedragskundige heeft zij zitting in klachtencommissies die klachten over (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen onderzoeken. Zij verzorgt coachingstrajecten (individueel en in groepen), begeleidt intervisie en supervisie voor vertrouwenspersonen en is mediator. Vanuit Bezemer & Kuiper is zij benoemd als vaste externe vertrouwenspersoon bij diverse organisaties: o.a. binnen een GGZ-organisatie als patiëntenvertrouwens-persoon en als centrale vertrouwenspersoon voor de schoonmaakbranche. Carla Goosen was nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van een opleiding voor vertrouwensstudenten. Carla Goosen heeft een brede werkervaring: Riagg, afdeling curatie (groepstherapieën voor met name adolescenten, voor vrouwen met een seksueel misbruikverleden en individuele therapieën), Riagg, afdeling preventie (ontwikkelen en uitvoeren van trainingen seksueel en huiselijk geweld voor alle vormen van onderwijs, bureau slachtofferhulp; cursus voor ouders met adoptiekinderen; behandelingstrajecten voor daders seksueel misbruik e.d.) en Hogeschool Windesheim.

Mevrouw G. van Honschooten-Koehof
(Volgt binnenkort.)

Zo lang voor de afhandeling van een concrete klacht nog geen klachtencommissie is benoemd, dient u zich in verband met eventuele klachten te wenden tot één van de vertrouwenspersonen, die u kunt bereiken met behulp van de onderstaande gegevens:

Veduma
Postbus 152
5300 AD Zaltbommel
tel.: (0418) 642951
fax: (0418) 642460
E-mail: vertrouwenspersoon@veduma.nl