Aansluiting bij de Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen


Door u aan te sluiten bij de Stichting kunt u gebruik maken van de volgende faciliteiten:

Gedragscode

De Stichting zorgt dat u de beschikking krijgt over een gedragscode, waarin wordt aangegeven welke omgangsvormen binnen uw onderneming of organisatie gewenst of ongewenst zijn. U kunt deze gedragscode aan uw medewerk(st)ers bekend maken als een eerste aanzet tot een beleid ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen.
N.B.: De gedragscode wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. te Tilburg.

Protocol voor gebruik van E-mail en internet

Het bestrijden van ongewenste omgangsvormen vergt ook dat u het gebruik van E-mail en internet binnen uw onderneming of organisatie reglementeert. De Stichting zorgt daarom dat u de beschikking krijgt over een protocol voor het gebruik van internet en E-mail. Zo wordt niet alleen (seksuele) intimidatie door middel van E-mail en internetgebruik bestreden, maar krijgt u ook vat op ongewenst gebruik van E-mail en internet binnen uw onderneming of organisatie, zoals het verzenden van E-mailberichten met een ongewenste inhoud, het voor andere dan zakelijke redenen bezoeken van internetsites door uw medewerk(st)ers tijdens werktijd en het bezoeken van internetsites met een ongewenst karakter vanuit uw p.c.'s.
N.B.: Het protocol voor het gebruik van internet en E-mail wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. te Tilburg.

Vertrouwenspersoon

De Stichting zorgt dat u de beschikking krijgt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon, waar klachten over ongewenste omgangsvormen gemeld kunnen worden. De vertrouwenspersoon helpt de klager bij het zoeken naar oplossingen, probeert te bemiddelen bij het bespreken van de klacht met de dader, met collega's, met de leidinggevende en met de werkgever. Indien de klacht niet op die wijze tot tevredenheid van de klager wordt opgelost, helpt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie (zie onder).

Klachtenregeling

De Stichting zorgt dat u de beschikking krijgt over een klachtenregeling (reglement klachtenprocedure) die voorziet in het onderzoeken en afhandelen van de klacht door een onafhankelijke en deskundige klachtencommissie volgens een vooraf vastgestelde procedure. De klachtencommissie sluit de procedure af met een rapport en een advies aan de werkgever omtrent de te treffen maatregelen. Als werkgever kunt u zelf beslissen of en in hoeverre u deze maatregelen wilt treffen. Indien u het advies van de klachtencommissie opvolgt, kunt u er zich in een eventuele procedure bij de rechter op beroepen dat u gezorgd hebt voor een zorgvuldige klachtafhandeling door een onafhankelijke en deskundige klachtencommissie en dat u het advies van de klachtencommissie hebt opgevolgd. Aldus minimaliseert u de kans dat de rechter u veroordeelt tot betaling van een hoge schadevergoeding of ontslagvergoeding vanwege procedurele fouten. Ook beperkt u de kans dat werknemers zich in geval van (seksuele) intimidatie door de werkgever met succes beroepen op omkering van de bewijslast, omdat de rechter, wanneer hij moet vaststellen of een vermoeden van (seksuele) intimidatie aannemelijk is geworden, in aanmerking zal nemen of de werknemer de vertrouwenspersoon geraadpleegd heeft, of de werknemer een klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend en zo ja, wat de uitspraak van de klachtencommissie was.
N.B.: Het reglement voor de klachtenprocedure wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. te Tilburg.

Aansluiten bij de Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen